PRACE FUNDACJI NIEPODLEGŁOŚCI NA WSCHODZIE W 2017 – RUDKI, DROHOBYCZ, DUBNO

 

FN 2017 Rudki 01 06 kosciol parafialny oltarz Meki Panskiej widok ogolny II po konserwacji LRSprawozdanie z prac konserwatorskich i robót remontowo-budowlanych przeprowadzonych przez Fundację Niepodległości przy zabytkach na Ukrainie w 2017 roku.

2017 rok to kolejny, piąty z rzędu, rok intensywnych działań Fundacji Niepodległości na dawnych Kresach
Wschodnich. Jednym z aspektów szeroko rozumianej akcji przywracania pamięci o polskiej obecności na tym terenie było podjęcie przez nas prac konserwatorskich w stosunku do zabytków pozostających za wschodnią granicą. W tym roku przeprowadziliśmy działania w ramach pięciu projektów obejmujących obiekty zlokalizowane w Dubnie, Drohobyczu i Rudkach.

1. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rudkach – konserwacja ołtarza
bocznego ku czci Męki Pańskiej – II etap

Rudki to miejscowość związana z rodem Fredrów. Tu właśnie, po latach napoleońskiej wojaczki i tułaczki, powrócił Aleksander hr. Fredro, a po śmierci w 1876 r. został pochowany w tutejszym kościele parafialnym. Murowaną świątynię pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zbudowano w 1728 roku. Reprezentuje styl barokowy.
W roku 2016 r. Fundacja zainicjowała swoją działalność w miasteczku związanym z wielkim pisarzem rozpoczęciem prac przy ołtarzu bocznym Męki Pańskiej. We wrześniu 2017 r. zakończony został II etap prac konserwatorskich. W efekcie udało sie przywrócić świetność barokowem ołtarzowi. Wykonanie powyższego zadania Fundacja zleciła dyplomowanemu konserwatorowi dzieł sztuki, Panu Tomaszowi Junikowi. Roboty wykonane zostały zgodnie z przyjętym programem określonym w dokumentacjach konserwatorskich, w ramach Programu MKiDN: Dziedzictwo kulturowe - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą.
Działania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Kościół parafialny pod wezw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rudkach – konserwacja ołtarza głównego – I etap

W tym samym obiekcie w roku 2017 rozpoczęta została konserwacja ołtarza głównego.
I etap prac ograniczył się do działań przygotowawczych: demontażu elementów wystroju, podklejeniu osłabionych
gruntów i warstw malarskich, usunięciu wtórnych elementów i starych warstw podkładów pod złocenia. Dorzeźbione zostały brakujące elementy snycerskie (na podstawie zachowanych). Uzupełniono drewnianymi flekami i kitami miejsca ubytków drewna oraz założono i opracowano warstwy gruntów klejowo-kredowych. I etap zakończył się przygotowaniem nowych podkładów pod złocenia.
Wykonawcą zadania był dyplomowany konserwator dzieł sztuki, Pan Tomasz Junik.
Roboty wykonane zostały zgodnie z przyjętym programem określonym w dokumentacjach konserwatorskich, w ramach Programu MKiDN: Dziedzictwo kulturowe - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą.
Działania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Nagrobki zlokalizowane zlokalizowane na cmentarzu rzymskokatolickim w Drohobyczu

W roku 2017 kontynuowane były także prace remontowo-porządkowe przy nagrobkach cmentarza
rzymskokatolickiego w Drohobyczu. W tym roku zabezpieczono 92 kolejne obiekty. Łącznie, od 2013 roku,
przeprowadziliśmy prace w stosunku do 264 nagrobków. Jak w latach ubiegłych, roboty polegały głównie na
odkopywaniu zasypanych konstrukcji, scalaniu rozbitych elementów, czyszczeniu i pracach murarskich. W stosunku
do obiektów metalowych wykonane zostały prace konserwujące i zabezpieczające. Przy okazji uporządkowane
zostało najbliższe otoczenie grobów. Należy podkreślić, że części nagrobkom, zakwalifikowanym pierwotnie jako NN, dzięki wykonanym pracom przywrócona została tożsamość.
Powyższe roboty wykonane zostały zgodnie z przyjętym programem prac, w ramach Programu MKiDN:
Dziedzictwo kulturowe - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą.
Działania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Św. Krzyża i Św. Bartłomieja w Drohobyczu – przygotowanie kompleksowej dokumentacji badawczej do opracowania programu prac konserwatorskich polichromii we wnętrzu kościoła na podstawie wykonanych badań konserwatorskich

Kościół parafialny w Drohobyczu powstał w 1392 r. z fundacji Władysława Jagiełły. Stanowi przykład architektury gotyckiej. W 1949 komuniści znacjonalizowali kościół i w kolejnych latach zniszczyli ten zabytek (zniszczeniu uległy m.in. witraże autorstwa Matejki, Wyspiańskiego i Mehoffera; liczne obrazy, barokowe ołtarze, organy, bogata biblioteka). Do dzisiaj zachowała się polichromia wnętrza świątyni złożona z miejscowo odsłoniętej warstwy fresków o charakterze późnogotyckim i renesansowym z XV – XVI w. oraz wykonanej w 1790 roku polichromii barokowej, pokrywającej wcześniejszą dekorację malarską, zachowanej w ok. 60%.
Celem podjętych działań było wykonanie badań konserwatorskich istniejących malowideł w zakresie umożliwijącym przygotowanie programu prac konserwatorskich do planowanej renowacji fresków, przede wszystkim określenia zasięgu wystepowania warstw późnogotyckich. Badania przeprowadziła p. Sandra Benedyk – Dyl, dyplomowany konserwator dzieł sztuki. Autorka dokonała wnikliwej wizji lokalnej kościoła pod kątem zachowania i budowy technologicznej ścian, ze szczególnym uwzględnieniem polichromii ściennej XV/XVI i XVIII-wiecznej, wykonała miejscowe badania konserwatorskie oraz sondy schodkowe, dokonała kwerendy archiwalnej dotyczącej dotychczasowych badań i zabiegów konserwatorskich ścian wnętrza kościoła, zleciła przeprowadzenie badań laboratoryjnych oraz analizę fluorescencji wzbudzonej UV obiektu, określiła wstępny program działa konserwatorskich oraz wykonała dokumentację opisową i fotograficzną. Proces badawczy był konsultowany przez p. dr hab. Joannę Czernichowską – prof. ASP i p. Lucynę Omieczyńską, dyplomowanego konserwatora i restauratora dzieł sztuki. Pozyskana wiedza umożliwi opracowanie docelowego programu dotyczacego konserwacji polichromii, której etapowa realizacja planowana jest w 2018 roku.
Powyższe działania wykonane zostały zgodnie z przyjętym programem prac, w ramach Programu MKiDN:
Dziedzictwo kulturowe - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą .
Działania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

5. Kościół parafialny pod wezw. św. Jana Nepomucena w Dubnie – remont elewacji wschodniej

Kolejnym obiektem, który był przedmiotem robót prowadzonych przez Fundację Niepodległości na terenie Ukrainy, jest kościół parafialny pod wezw. św. Jana Nepomucena. Obiekt pochodzi z 1838 roku, swoją funkcję pełnił do końca II wojny światowej, po czym władze sowieckie urządziły w nim halę sportową. Wierni odzyskali świątynię na początku lat 90-tych XX w. Od tego czasu kolejni proboszczowie sukcesywnie doprowadzali kościół do właściwego stanu. Wykonano izolację, remont dachu, wymieniono stolarkę, wyremontowano także dzwonnicę. W 2015 r. Fundacja Niepodlegości rozpoczęła remont elewacji kościoła wykonując pełny zakres prac przy fasadzie.
W 2017 r., według przyjętej technologii, wyremontowana została elewacja wschodnia. Zbito stare tynki, oczyszczono i zaimpregnowano odsłonięty mur. Na tak przygotowaną ścianę położona została metalową siatka wzmacniająca. Następnie nałożono tynki wapienno-piaskowe – z zachowaniem detalu architektonicznego. Elewacja została pomalowana zgodnie z historyczna kolorystyką. Wykonano nowe obróbki blacharskie.
Prace wykonała miejscowa firma budowlana Rostysława Szegery zgodnie z przyjętym harmonogramem, w ramach Programu MKiDN: Dziedzictwo kulturowe - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą.
Działania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

opracowanie i fotografie: Piotr Mazur, grudzień 2017 r.

 

FN 2017 Rudki 02 01 kosciol parafialny oltarz glowny czesc Pn w trakcie prac

 

FN 2017 Rudki 02 02 kosciol parafialny oltarz glowny fragment zwieczenia w trakcie prac

 

FN 2017 Rudki 03 03 kosciol parafialny oltarz glowny fragment w trakcie prac B

 

FN 2017 Rudki 04 04 kosciol parafialny oltarz glowny widok oglny

 

FN 2017 Rudki 05 05 kosciol parafialny oltarz Meki Panskiej kolumna po konserwacji

 

FN 2017 Rudki 01 06 kosciol parafialny oltarz Meki Panskiej widok ogolny II po konserwacji LR

 

FN 2017 Rudki 06 07 kosciol parafialny oltarz Meki Panskiej widok ogolny III po konserwacji

 

FN 2017 Drohobycz 2 Nagrobek Antona Tilla

 

FN 2017 Drohobycz 21 Nagrobek Karola Klojzego i Maryi Pietryckiej

 

FN 2017 Drohobycz 25 Nagrobek Zofii Solczak

 

FN 2017 Drohobycz 74 Nagrobek NN LR

 

FN 2017 Dubno 01 kosciol parafialny elewacja wschodnia w trakcie prac LR

 

FN 2017 Dubno 02 kosciol parafialny elewacja wschodnia po remoncie LR

 

MKDIN logo WWW

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2016 FB 800x800

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...