ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA - W LUBLINIE

Odezwa 3 maja 2019 winieta JPG

- publikujemy odezwę Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Województwie Lubelskim, w skład którego wszedł Przemysław Omieczyński, prezes zarządu Fundacji Niepodległości. Poniżej także program lubelskich uroczystości. Zachęcamy do udekorowania domów biało-czerwonymi flagami i życzymy wszystkim dobrego świętowania!

Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja
w Województwie Lubelskim

Mieszkańcy Lublina i województwa lubelskiego!
Rodacy!

228 lat temu Stronnictwo Patriotyczne w Sejmie Wielkim doprowadziło do uchwalenia Ustawy Rządowej. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki nadała kształt działalności na rzecz dobra wspólnego. W tym unikatowym dokumencie przemawia dusza narodu – a raczej wielu narodów, które stanowiły wraz z Polakami ówczesna Rzeczypospolita – narodu, który czuje zagrożenia pochodzące nie tylko od zewnątrz, ale także z wnętrza własnych poczynań i działań. Umiłowanie wolności przerodziło się w nadużycie wolności. I oto twórcy Konstytucji odkrywają ten „zbiorowy obowiązek” (C. K. Norwid), jakim musi stać się całe społeczeństwo, jeśli chce zabezpieczyć swa wolność i swój byt – jak podkreślał Jan Paweł II podczas nabożeństwa z okazji 200. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Konstytucja Majowa ustanowiona dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny i jej granic była próba ratowania niepodległości państwa poprzez naprawę ustroju. Miała odzyskać państwo dla społeczeństwa przy pomocy nowoczesnych rozwiązań ustrojowych. Przyjęcie jej postanowień oznaczało dla Rzeczypospolitej prawdziwa ustrojowa przemianę i kontynuacje dzieła gruntownej przebudowy struktur państwowych. Zniesiono liberum veto i wprowadzono zasadę decydowania większością głosów, czym usprawniono Sejm i przywrócono mu zdolności ustawodawcze. Wzmocniono władze wykonawcza i wprowadzono zasadę dziedziczności tronu. Ustawa Rządowa stworzyła podwaliny budowy sił zbrojnych, nadała prawa mieszczanom miast królewskich, a ludność wiejska wzięła pod opiekę prawa i rządu krajowego. Ewenementem w skali światowej było postanowienie o obligatoryjnej rewizji Konstytucji co 25 lat i przeprowadzaniu koniecznych zmian. Ustawa Majowa jednoznacznie wzmacniała państwo i władze państwowa, przez co dostrzeżono w niej skuteczne narzędzie wydźwignięcia Polski z sytuacji zagrażającej trwała utrata niepodległości. I chociaż Konstytucja nie obowiązywała długo, bo zbrojna interwencja Rosji wykorzystująca zdradę magnatów skonfederowanych w Targowicy obaliła dzieło Sejmu Wielkiego, pozostała jako jutrzenka wolności dla kolejnych pokoleń. Przez 123 lata utraconej wolności jawiła się jako dowód wewnętrznej siły Polaków, a rocznica jej ustanowienia stała się świętem narodowym w odrodzonej Polsce.

Dzieło Sejmu Wielkiego podsumowało proces jednoczenia się Polski i Litwy, od początku oparty na chrześcijaństwie. W otwierającym proces unijny dokumencie Władysława Jagiełły, wystawionym w Krewie w 1385 roku, czytamy o planowanym jego małżeństwie z Jadwiga oraz związanej z tym nadziei, że z tego związku wyniknie chwała Bogu, zbawienie duszom, cześć ludziom a pomnożenie królestwu. Nadzieje te umacniało rozszerzanie się cywilizacji łacińskiej wyrażone poprzez Unię w Horodle w 1413 roku i akt przyjęcia bojarów litewskich przez rody szlachty polskiej do wspólnoty ich herbów. Wyraża to tekst, przypisywany autorstwu Pawła Włodkowica, prawnika z Akademii Krakowskiej, w którym czytamy: nie dostąpi łaski zbawienia, kto nie będzie wspierany tajemnica miłości, która nie działa opacznie, zwaśnionych godzi, pokłóconych łączy, odmienia nienawiście, uśmierza gniewy i daje wszystkim pokarm pokoju; (…) przez nią prawa się tworzą, królestwa rządzą, miasta porządkują i stan rzeczypospolitej do najlepszego końca dochodzi. Przeto my, wszyscy razem i każdy oddzielnie (…) złączyliśmy, zjednoczyli i brzmieniem niniejszego łączymy, równamy i jednoczymy domy i rody nasze, herby i klejnoty nasze ze szlachta i bojarami ziem litewskich.

Ten unikatowy w Europie związek wolnych z wolnymi i równych z równymi pieczętuje zawarta w Lublinie w dniu 1 lipca 1569 roku Unia Lubelska, której jubileusz 450-lecia obchodzimy w bieżącym roku. Dzięki niej – jak czytamy w akcie Unii Lubelskiej – już Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie jest jedno nierozdzielne i nieróżne ciało, a także nieróżna, ale jedna spolna Rzeczpospolita, która się ze dwu państw i narodów w jeden lud zniosła i spoiła. Powstała przestrzeń dla rozszerzania się personalistycznej cywilizacji łacińskiej, dla wolności i poszanowania praw łączących się narodów.

Mieszkańcy Lublina i województwa lubelskiego!

Przed nami obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja w wyjątkowym dla naszej Ojczyzny roku wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W roku, kiedy obchodzimy także piętnastolecie funkcjonowania naszego państwa w strukturach Unii Europejskiej i dwudziestolecie członkostwa w Pakcie Północnoatlantyckim. Wspominając twórców Majowej Konstytucji, którzy – jak czytamy w jej preambule – cenili drożej nad życie, nad szczęśliwość osobista egzystencje polityczna, niepodległość zewnętrzna i wolność wewnętrzna narodu, wybierajmy ludzi mądrych i odpowiedzialnych. Tych, którzy potrafią znaleźć równowagę miedzy potrzeba zmian a szacunkiem do tradycji, miedzy wykorzystaniem doświadczeń Polski a otwartością na bogactwo Europy. Wielkość państwa – jak mówił kard. Stefan Wyszyński – spoczywa na sile moralnej obywateli, na ich wierności prawom sumienia i religijności. Państwo bowiem, aby było w pełni szczęśliwe, potrzebuje wszystkich cnót człowieka, nie zaś tylko obywatelskich. I tego dzieła państwo nie może dokonać samo, bez pomocy rodziny, Kościoła, narodu, społeczeństwa i zawodu. Dlatego wybierajmy tych, którym z czystym sumieniem będziemy w stanie powierzyć przyszłość naszego narodu i wszystkiego co Polskę stanowi.

Jako Komitet Honorowy Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja apelujemy do wszystkich mieszkańców Lublina i województwa lubelskiego, do wszystkich grup społecznych, zawodowych i politycznych, o liczny udział w trzeciomajowych uroczystościach. Zgromadźmy się, z wdzięcznością i szacunkiem wobec twórców Konstytucji 3 Maja. Dziękujmy Bogu za nasza historie i za nasz naród oraz dajmy świadectwo jedności. Bo choć jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel – Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować (Roman Dmowski). Niech nasze miasta, osiedla i wsie przybiorą odświętny wygląd, a flagi w narodowych barwach będą wyrazem dumy z faktu bycia Polakami oraz znakiem podjęcia odpowiedzialności za rozwój i przyszłość Ojczyzny.

W imieniu Komitetu Honorowego
Przemysław Czarnek
Wojewoda Lubelski

Lublin, maj 2019 roku

 

Komitet Honorowy Obchodów Święta 3 Maja 2019

Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski – Przewodniczący
Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego
Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin
Włodzimierz Karpiński, Poseł na Sejm RP
Jakub Kulesza, Poseł na Sejm RP
Jan Łopata, Poseł na Sejm RP
Krzysztof Michałkiewicz, Poseł na Sejm RP
Sławomir Zawiślak, Poseł na Sejm RP
Grzegorz Bierecki, Senator RP
Jerzy Chróścikowski, Senator RP
Grzegorz Czelej, Senator RP
Stanisław Gogacz, Senator RP
Andrzej Stanisławek, Senator RP
Józef Zając, Senator RP
Krzysztof Hetman, Poseł do Parlamentu Europejskiego
Mirosław Piotrowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego
Abp Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski
Bp Kazimierz Gurda, Biskup Siedlecki
Bp Marian Rojek, Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
Bp Krzysztof Nitkiewicz, Biskup Sandomierski
Abp Abel, Prawosławny Arcybiskup Lubelsko-Chełmski
Michał Mulawa, Przewodniczacy Sejmiku Województwa Lubelskiego
Jarosław Pakuła, Przewodniczacy Rady Miasta Lublin
Ryszard Kister, Prezes Zarządu Okręgu SZZAK w Lublinie
Ppłk Henryk Czerkas, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Wiezniów Politycznych
Edward Harasim, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Batalionów Chłopskich
Zdzisław Badio, Prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Wiezień i Obozów Koncentracyjnych
Danuta Malon, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Lublin
Henryk Maruszak, Prezes Honorowy Zarządu Wojewódzkiego Związku Inwalidów Wojennych w Lublinie
Zbigniew Młyniec, Prezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w Lublinie
Janusz Pawłowski, Prezes Związku Sybiraków Oddział Lublin
Mieczysław Smalec, Prezes Związku Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego
Ppor. Zbigniew Stanecki, Przedstawiciel środowiska Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Bogdan Walas, Przewodniczacy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju
Jadwiga Kiszczak, Prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym
Michał Litwiniuk, Prezydent Miasta Biała Podlaska
Jakub Banaszek, Prezydent Miasta Chełm
Andrzej Wnuk, Prezydent Miasta Zamość
Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko, Rektor Politechniki Lubelskiej
Prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Gen. pilot dr Piotr Krawczyk, Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej w Deblinie
Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Prof. dr hab. Tomasz Trojanowski, Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
Prof. dr hab. Andrzej Wac-Włodarczyk, Prezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego
Marcin Krzysztofik, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Lublinie
Płk pil. Wojciech Pikuła, Dowódca 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Deblinie
Ppłk Mariusz Brodalka, Dowódca Garnizonu Lublin
Płk Jerzy Flis, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie
Płk Tadeusz Nastarowicz, Dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej
Płk Andrzej Drozd, Komendant Wydziału Zandarmerii Wojskowej w Lublinie
Insp. Robert Szewc, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie
Płk SG Jacek Szcząchor, Komendant Nadbużanskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie
Płk Dmytro Bratishko, Dowódca Wielonarodowej Brygady w Lublinie
St. bryg. Grzegorz Alinowski, Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty
Przemysław Omieczyński, Prezes Fundacji Niepodległosci
Ilona Skibinska-Fabrowska, Dyrektor Oddziału Okręgowego w Lublinie Narodowego Banku Polskiego
Marian Król, Przewodniczacy Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie

Program obchodów
Święta Narodowego Trzeciego Maja
w Lublinie

godz. 9.00 Uroczysta sesja Rady Miasta Lublin w Trybunale Koronnym
godz. 10.00 Msza św. w katedrze lubelskiej w intencji Ojczyzny
godz. 11.30 Przemarsz z katedry na Plac Litewski
godz. 11.45 Uroczystości przy Pomniku Konstytucji 3 Maja
- Meldunek dowódcy uroczystości i powitanie kompanii honorowych
- Uroczyste podniesienie fiagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego
- Odegranie pieśni „Witaj Majowa jutrzenko”
- Wystąpienie Wojewody Lubelskiego
- Apel pamięci i salwa honorowa
- Składanie kwiatów pod Pomnikiem Konstytucji 3 Maja
Defilada kompanii honorowych

godz. 13.00 Festyn Trzeciomajowy na Placu Litewskim organizowany przez Wojewodę Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublin
W programie:
- Polonez z udziałem uczestników uroczystości, prowadzony przez tancerzy lubelskich zespołów folklorystycznych (korowód wyruszy sprzed lubelskiego Ratusza i deptakiem dotrze na Plac Litewski)
- Pokaz Tańców Narodowych i Regionalnych w wykonaniu:
Zespołu Pieśni iTańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej i Zespołu Tańca Ludowego UMCS im. Stanisława Leszczyńskiego
- Występ Orkiestry Wojskowej w Lublinie
- Wycieczki z przewodnikami PTTK „Lublin w czasach Konstytucji 3 Maja" (godz. 13:30, Plac Zamkowy)

Flaga narodowa 2014 1684 WWW

 

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...