Konkurs historyczny "Epizody Kresowe"

Regulamin konkursu "Epizody Kresowe"

I Organizator
Fundacja Niepodległości – Lublin 

II. Patronat Honorowy:

Prof. Andrzej Kunert – Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Dr Łukasz Kamiński – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Patronat medialny:

TVP Historia

III Cele konkursu

Zainteresowanie uczniów problematyką historii dawnych Kresów Rzeczypospolitej.

Kształtowanie postaw patriotycznych uczniów polskich szkół.

Zachęcenie do poznawania dziejów naszej Ojczyzny oraz jej wschodnich sąsiadów.

Kształtowanie szacunku wobec dokonań naszych przodków/mieszkańców Kresów.

Ochrona przed zapomnieniem wydarzeń i ludzi.

Przedstawienie roli przodków, własnej rodziny, sąsiadów, znajomych w dziejach dawnych Kresów Rzeczypospolitej.

Pogłębienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Rzeczypospolitej.

Przedmiotem konkursu jest:

 

- opracowanie z zakresu szeroko rozumianej historii Kresów Rzeczypospolitej (np. ludzi, rodzin, parafii, miejscowości, posiadłości ziemskich, jednostek wojskowych, szkół, stowarzyszeń, klubów sportowych, budowy obiektów ważnych dla społeczności lokalnej itp.);

- utrwalenie wspomnień świadków i uczestników wydarzeń na dawnych Kresach Rzeczypospolitej;

- zebranie i opracowanie (opis) dokumentów, pamiątek dotyczących ludzi, wydarzeń, miejsc związanych z Kresami.

            Przez pojęcie Kresy Rzeczypospolitej organizatorzy rozumieją tereny I Rzeczypospolitej, które nie znalazły się w granicach współczesnej Polski.

Zakres czasowy Konkursu zawiera się pomiędzy upadkiem I Rzeczypospolitej (1795 r.) a końcem lat 60-tych XX wieku.

IV Zasady konkursu

- Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich typów szkół (podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych), uczestników zajęć w domach kultury, świetlicach środowiskowych działających w Polsce oraz uczniów szkół z obszaru objętego Konkursem, którzy czują się Polakami (zgodnie z odpowiednimi kategoriami wiekowymi wymienionymi poniżej).

Zadania dla poszczególnych grup wiekowych:

Szkoły podstawowe (7-13 lat): praca plastyczna formatu A-3 (technika: dowolna) lub innego formatu (np. album, kronika, komiks itp. nie więcej niż 10 stron).

Gimnazja (14-16 lat): zapis wspomnień (wywiad, pamiętnik, fotografia, reportaż lub inne) w formie tekstu drukowanego, zapisu multimedialnego (dźwiękowego, filmowego) lub innych.

Szkoły ponadgimnazjalne (16-20 lat): zapis wspomnień (wywiad, pamiętnik, fotografia, reportaż lub inne) w formie tekstu drukowanego, zapisu multimedialnego (dźwiękowego, filmowego) lub innych.

V Wymogi formalne:

- Prace przesyłane na Konkurs nie mogą być pracami zgłaszanymi do innych konkursów tego typu.

- Dopuszcza się prace zbiorowe (wykonane przez grupę kilku uczniów – maksymalnie 10).

- Jeśli uczniowie – uczestnicy konkursu należą do różnych grup wiekowych, ich praca zostanie zakwalifikowana do kategorii wiekowej najstarszego z nich.

- Dopuszcza się prace o objętości do 15 stron znormalizowanego tekstu formatu A4. Dodatkowo mogą one zawierać aneksy: np. zdjęcia, kserokopie dokumentów, szkice, obrazy, mapy, itp.

- Fotografie, dokumenty przyjmowane są w formie kopii (skan, ksero, forma elektroniczna).

- W przypadku dostarczenia wspomnień, relacji uczestników wydarzeń, należy zamieścić dane identyfikacyjne osoby (imię, nazwisko, pseudonimy, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania). W przypadku braku zgody osoby (respondenta) prosimy o zamieszczenie inicjałów.

- Do prac konkursowych należy dołączyć:

1. kartę uczestnika konkursu (załącznik nr 1)

2. zgodę pełnoletniego autora, ewentualnie rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku uczestników niepełnoletnich na bezpłatne wykorzystanie pracy w druku, publikacje internetowe, ogłoszenie wyników konkursu, wyeksponowanie w innych miejscach z podaniem danych osobowych autora w celu popularyzacji konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (załącznik nr 2A lub 2B).

- Prace przesyłane są za pośrednictwem szkół, placówek, o których mowa w pkt. III, lub indywidualnie. Z każdej szkoły może brać udział dowolna liczba uczestników.

- Prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu i pozostaną w zbiorach organizatora Konkursu.

- Organizatorzy dopuszczają możliwość skatalogowania prac i rozpowszechniania ich w różnych formach w całości lub fragmentach.

VI Termin nadsyłania prac

Prace należy dostarczyć na adres: Fundacja Niepodległości, ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin (z dopiskiem „Konkurs historyczny”) do dnia 31 marca 2012 r. (w przypadku przesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego).

VII Rozstrzygnięcie konkursu

1. Prace będą oceniane przez komisję powołaną przez organizatorów.

2. Komisja przy ocenie będzie kierowała się kryterium merytorycznym i estetycznym.

3. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni, a prace - w miarę możliwości - zostaną opublikowane.

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

5. Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej, przekazane mediom

(do dnia 20 kwietnia 2012 r.), a laureaci wraz z opiekunami za pośrednictwem szkół, placówek wymienionych w pkt. III, lub indywidualnie zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień.

VIII Nagrody

1. Laptop, palmtop lub komputer

2. Aparaty fotograficzne (cyfrowe)

3. Programy komputerowe (edukacyjne)

4. Drukarka

5. Sztalugi, zestaw farb i pędzli

6. Odtwarzacze MP3 i MP4

7. Książki historyczne

Nagrody dla szkół: Najliczniej reprezentowane szkoły (jedna w każdej kategorii szkół) otrzymają upominki.

Inne nagrody i wyróżnienia:

Uczestnicy Konkursu, ich opiekunowie oraz szkoły otrzymają okolicznościowe dyplomy.

W przypadku publikacji pokonkursowej wydawnictwo to zostanie przekazane wszystkim szkołom biorącym udział w Konkursie.

Komisja oceniająca będzie brała pod uwagę samodzielność wykonania pracy (dyskwalifikacja prac „ściągniętych” z internetu), staranność, innowacyjność, jakość i liczbę relacji uzyskanych od byłych mieszkańców Kresów itp.

IX Uwagi końcowe

Deklarację Członka Wspierającego Konkurs samorządy powiatowe/gminne przesyłają

na adres organizatora Konkursu do dnia 31 stycznia 2012 r. (załącznik nr 3).

Członek Wspierający zobowiązuje się do rozpropagowania Konkursu, na terenie swojej działalności.

Członkowie Wspierający mogą ufundować nagrody dla uczestników z własnego terenu. Jeśli Członkowie Wspierający Konkurs zechcą nagrodzić uczestników ze swojego terenu, nagrody zostaną wręczone przez przedstawiciela Członka Wspierającego podczas rozdania nagród konkursowych.

Rozdanie nagród odbędzie się nie później niż 15 maja 2012 r.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

Organizator będzie starał się zainteresować media pracami konkursowymi w celu ich częściowej publikacji na łamach czasopism, na antenie radia i telewizji.

 

Informacje na temat Konkursu udzielane są przez:

1. Piotr Gawryszczak – koordynator Konkursu, tel. 693 910 883

Info: www.epizodykresowe.pl;

Konkurs w internecie: www.epizodykresowe.pl

Adresy e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załącznik nr 1 

KARTA UCZESTNIKA

KONKURSU HISTORYCZNEGO

„Epizody Kresowe”

(wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………….

Klasa ……………………………………….. wiek ……… (lat)

Dane kontaktowe (adres, telefon z numerem kierunkowym, e-mail) …………………………

…………………………………………………………………………………………………...

2. Nazwa szkoły lub placówki ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

3. Imię i nazwisko opiekuna (z placówki) ……………………………………………………

………………………………..                                  …………………………………………

data i podpis Uczestnika                                                                          pieczęć szkoły/placówki (w przypadku

zgłoszeń indywidualnych nie dotyczy)

 

 

Załącznik nr 2A

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU

(wypełniać czytelnie, drukowanymi literami)

………………………………………………….…………………………..

(imię i nazwisko)

Po zapoznaniu się z regulaminem Konkursu historycznego pt. „Epizody Kresowe” wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie pracy w druku, publikacje internetowe, wyeksponowanie w innych miejscach z podaniem moich danych osobowych w celu popularyzacji konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

……………………………………………………

data i podpis Uczestnika

 

 

Załącznik nr 2B

OŚWIADCZENIE Rodziców / Prawnych opiekunów

NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU

(wypełniać czytelnie, drukowanymi literami)

………………………………………………….…………………………..

(imię i nazwisko Uczestnika)

Po zapoznaniu się z regulaminem Konkursu historycznego pt. „Epizody Kresowe” wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie pracy w druku, publikacje internetowe, wyeksponowanie w innych miejscach z podaniem danych osobowych autora w celu popularyzacji konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

……………………………………………………

data i podpis Rodzica / Prawnego opiekuna

 

 

Załącznik nr 3

DEKLARACJA

CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO

KONKURSU HISTORYCZNEGO

Epizody Kresowe 

(wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

W imieniu samorządu powiatu/miasta/miasta i gminy/gminy* ………………………………...

deklaruję pomoc organizatorom Konkursu historycznego, jako Członek Wspierający.

Jako reprezentanta naszego samorządu do kontaktów w sprawie konkursu wskazuję

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

(dane kontaktowe stanowisko, adres, telefon z numerem kierunkowym, e-mail)

Wsparcie naszego samorządu będzie polegało na propagowaniu idei Konkursu wśród dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół, dla których samorząd jest organem prowadzącym. Jednocześnie deklaruję pomoc organizacyjną w realizacji Konkursu. W miarę możliwości ufundujemy nagrody dla uczestników Konkursu z naszego terenu.

 

 

………………………………..                                  …………………………………………

(data i podpis)                                                                                   (pieczęć nagłówkowa)

* niepotrzebne skreślić.

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...