Wzory dokumentów do pobrania

 

 Deklaracja członka wsperającego konkursu historycznego
 Karta uczestnika konkursu historycznego
 Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu
 Oświadczenie Rodziców/Prawnych opiekunów
niepełnoletniego uczestnika konkursu
 Regulamin konkursu historycznego