logo os

Patroni medialni

Telewizja Lublin


 

Radio Lublin


 

Prasa lokalna
Lubelszczyzny


 

I. Organizator

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła w Lublinie

 

II. Współorganizatorzy

Instytut Pamięci Narodowej Oddział Lublin

Katedra Historii Ruchów Społeczno-Politycznych XIX i XX wieku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Muzeum Lubelskie

Lubelska Fundacja Odnowy Zabytków

Fundacja Niepodległości – Lublin

 

Patronat Honorowy:

Arcybiskup Metropolita Lubelski

Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju

Środowisko Żołnierzy AK i WiN "Zaporczyków"

Stowarzyszenie Szarych Szeregów

Stowarzyszenie Rodzina Katyńska

Środowisko Borowiczan Związku Sybiraków

Patronat medialny:

Telewizja Lublin, Radio Lublin, Prasa lokalna Lubelszczyzny

 

 

III. Cele konkursu

Zainteresowanie uczniów problematyką najnowszej historii Polski (stanu wojennego).

Ukształtowanie postaw patriotycznych uczniów szkół województwa lubelskiego.

Zachęcenie do poznawania dziejów Lubelszczyzny.

Kształtowanie szacunku wobec historii regionu, państwa.

Ochrona przed zapomnieniem wydarzeń i ludzi.

Utrwalenie historii najbliższej okolicy.

Przedstawienie roli przodków, własnej rodziny, sąsiadów, znajomych w dziejach stanu wojennego na Lubelszczyźnie.

Przedmiotem konkursu jest:

utrwalenie wspomnień świadków i uczestników zdarzeń z okresu stanu wojennego

zebranie i opracowanie (opis) dokumentów, pamiątek dotyczących ludzi, wydarzeń, miejsc związanych ze stanem wojennym.

 

IV. Zasady konkursu

- Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich typów szkół (podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych) oraz uczestników zajęć w domach kultury, świetlicach środowiskowych działających w województwie lubelskim (zgodnie z odpowiednimi kategoriami wiekowymi wymienionymi poniżej).

Zadania dla poszczególnych grup wiekowych:

Szkoły podstawowe: praca plastyczna formatu A-3 (technika: dowolna) lub innego formatu (np. album, kronika, komiks itp. nie więcej niż 10 stron).

Gimnazja: zapis wspomnień (wywiad, pamiętnik, fotografia, reportaż lub inne) w formie tekstu drukowanego, zapisu multimedialnego (dźwiękowego, filmowego) lub innych.

Szkoły ponadgimnazjalne: zapis wspomnień (wywiad, pamiętnik, fotografia, reportaż lub inne) w formie tekstu drukowanego, zapisu multimedialnego (dźwiękowego, filmowego) lub innych.

- Prace przesyłane na Konkurs nie mogą być pracami zgłaszanymi do innych konkursów tego typu.

- Dopuszcza się prace zbiorowe (wykonane przez grupę kilku uczniów). Jeśli uczniowie są z różnych typów szkół uznaje się, że są zgłoszone w konkursie wiekowym takim, jaki jest najstarszy uczestnik grupy.

- Dopuszcza się pracę o objętości do 15 stron i dodatkowo aneksy: np. zdjęcia, kserokopie dokumentów, szkice, obrazy, mapy, itp.

Organizatorzy dopuszczają także inne formy prac konkursowych. Mogą to być dowolne prace, ważne aby przedstawiały ludzi, miejsca, wydarzenia związane ze stanem wojennym. Fotografie, dokumenty przyjmowane są w formie kopii (skan, ksero, forma elektroniczna). W przypadku dostarczenia wspomnień, relacji uczestników wydarzeń, należy zamieścić dane identyfikacyjne osoby (imię, nazwisko, pseudonimy, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania). W przypadku braku zgody osoby (respondenta) prosimy o zamieszczenie inicjałów.

Do prac konkursowych należy dołączyć:

1. kartę uczestnika konkursu (załącznik nr 1)

2. zgodę pełnoletniego autora, ewentualnie rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku uczestników niepełnoletnich na bezpłatne wykorzystanie pracy w druku, publikacje internetowe, ogłoszenie wyników konkursu, wyeksponowanie w innych miejscach z podaniem danych osobowych autora w celu popularyzacji konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (załącznik nr 2A lub 2B).

Prace przesyłane są za pośrednictwem szkół, placówek, o których mowa w pkt. III, lub indywidualnie. Z każdej szkoły może brać udział dowolna liczba uczestników. Prace nie będę zwracane uczestnikom konkursu i pozostaną w zbiorach organizatora Konkursu. Organizatorzy dopuszczają możliwość skatalogowania prac i rozpowszechniania ich w różnych formach w całości lub fragmentach.

 

V. Termin nadsyłania prac

Prace należy dostarczyć na adres: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Lublinie, ul. Głuska 145, 20-385 Lublin (z dopiskiem Konkurs historyczny) do dnia 28 października 2011 r. (w przypadku przesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego).

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Prace będą oceniane przez komisję powołaną przez organizatorów.

2. Komisja przy ocenie będzie kierowała się kryterium estetycznym i merytorycznym.

3. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni, a prace - w miarę możliwości - zostaną opublikowane.

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

5. Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej, przekazane mediom (do dnia 15 listopada 2011 r.), a laureaci wraz z opiekunami za pośrednictwem szkół, placówek wymienionych w pkt. III, lub indywidualnie zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień.

 

VII. Nagrody

1. Laptop lub komputer

2. Aparaty fotograficzne (cyfrowe)

3. Programy komputerowe (edukacyjne)

4. Drukarka

5. Sztalugi, zestaw farb i pędzli

6. Odtwarzacz MP3

7. Ksiązki historyczne

Nagrody dla szkół: Najliczniej reprezentowane szkoły (jedna w każdej kategorii szkół) otrzymają upominki.

Inne nagrody i wyróżnienia:

Uczestnicy Konkursu, ich opiekunowie oraz szkoły otrzymają okolicznościowe dyplomy. W każdej kategorii wiekowej poza nagrodami rzeczowymi laureaci oraz ich opiekunowie otrzymają upominki książkowe. Nagrody w postaci książek i publikacji otrzymają także - w miarę możliwości - uczestnicy konkursu, którzy zajmą dalsze miejsca. W przypadku publikacji pokonkursowej wydawnictwo to zostanie przekazane wszystkim szkołom biorącym udział w Konkursie.

 

VIII. Uwagi końcowe

Deklarację Członka Wspierającego Konkurs samorządy powiatowe/gminne przesyłają na adres organizatora Konkursu do dnia 30 września 2011 r. (załącznik nr 3).

Jeśli Członkowie Wspierający Konkurs (samorządy) zechcą nagrodzić uczestników ze swojego terenu, nagrody zostaną wręczone przez przedstawiciela Członka Wspierającego podczas rozdania nagród konkursowych.

Rozdanie nagród odbędzie się nie później niż 13 grudnia 2011 r.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

Organizator będzie starał się zainteresować prasę lokalną pracami konkursowymi w celu ich częściowej publikacji na łamach lokalnych czasopism.

 

Informacje na temat Konkursu udzielane są przez:

1. Piotr Gawryszczak – koordynator Konkursu, tel. 693 910 883

Konkurs w internecie: www.epizodystanuwojennego.pl

Adresy e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.