mega888 "Związki Lublina i Wilna. Studia i materiały" - polecamy

"Związki Lublina i Wilna. Studia i materiały" - polecamy

zwiazki lublina i wilna coverPolecamy książkę Związki Lublina i Wilna. Studia i materiały,
t.1 pod red.Tomasza Rodziewicza
(Lublin, Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, 2012)

Copyright by Tomasz Rodziewicz
ISBN 978-83-911731-9-0
Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna
Oddział w Lublinie
Rynek 18, 20-111 Lublin
skr. poczt. 365, UP Lubin 1

Fundacja Niepodległości wsparła finansowo wydanie tej publikacji.

Recenzentem ksiązki jest dr hab. Waldemar Kozyra.

Książka opatrzona jest streszczeniem tłumaczonym na język angielski (tł. Justyna Kachniarz) i litewski (tł. Gražyna Jodko).

 

Spis treści

Wstęp .................................................................................................... 7

Anna Machnacz-Rolla, Tomasz Rodziewicz ................................................... 21
Dwadzieścia lat działalności Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna
Oddział w Lublinie 1989-2009

Alicja Pietrowicz ..................................................................................... 33
Współpraca Wileńskiego Oddziału Miejskiego Związku Polaków na Litwie
z lubelskim Towarzystwem Przyjaciół Grodna i Wilna

Dariusz Śladecki ..................................................................................... 37
Wpływ architektury środowiska lubelskiego na renesans w Wilnie

O. Arkadiusz Smagacz ............................................................................ 51
Lubelski Krucyfiks w wileńskim kościele św. Teresy od Jezusa.
Rzecz o wzajemnych relacjach karmelitów bosych z Lublina i Wilna
w XVII i XVIII stuleciu

Józef Kus ............................................................................................. 69
Kupcy wileńscy na lubelskich jarmarkach od XV do XVII wieku

Janusz Kopaczek ................................................................................... 85
Zarys dziejów królewskiego traktu Kraków–Lublin–Wilno i jego
przywrócenie jako „Via Jagiellonica”

Alina Aleksandrowicz ............................................................................ 101
Z myślą o unii polsko-litewskiej
(na podstawie nieznanego eseju Adama Jerzego Czartoryskiego „Jadwiga”)

Leszek Czarnecki ................................................................................. 125
Wilno i Wileńszczyzna w walce o Niepodległą 1918–1919 – szkice wydarzeń

Tomasz Rodziewicz .............................................................................. 133
Obchód Wileński w Lublinie 9 kwietnia 1922 roku z okazji zjednoczenia
Ziemi Wileńskiej z Rzecząpospolitą Polską

Anna Łosowska ................................................................................... 157
Pracownicy i studenci rodem z Wilna i Grodna
w pierwszym dziesięcioleciu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Stanisław Fita ..................................................................................... 189
Z Wilna na KUL. Wykładowcy i absolwenci Uniwersytetu Stefana Batorego
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Anna Wilczyńska-Nowak ....................................................................... 205
Historycy sztuki z Wilna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Józef Kołodziej .................................................................................... 221
Profesorowie z Wilna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Czesław Michałowski ............................................................................ 225
Pomoc Akademii Rolniczej w Lublinie Wyższej Wileńskiej Szkole Rolniczej
w Wojdatach (Litwa)

Jerzy Ternes ...................................................................................... 227
Udział historyków litewskich w lubelskiej konferencji poświęconej
sejmikom dawnej Rzeczypospolitej

Witalis Masenas, Tomasz Rodziewicz ....................................................... 233
Dyskusja polskich i litewskich historyków o roli Marszałka Józefa
Piłsudskiego w dziejach Polski, Litwy w Wilnie w 2008 roku

Kazimierz Parfianowicz ...........................................................................247
Wspomnienie o Jerzym Surwile (1941 - 2009)

Patrycja Jęczeń, Beata Matejek, Aleksandra Rola ...................................... 257
Wilno i Wileńszczyzna w publikacjach Norbertinum

Paweł Sygowski ................................................................................. 265
Dwie cerkwie w Gierszonach w XVIII wieku – w świetle materiałówz archiwów Lublina i Wilna

Joanna Kozińska-Chachaj ..................................................................... 275
Starodruki wileńskie w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Małgorzata Trojnacka .......................................................................... 303
Stare druki z drukarni bazylianów wileńskich w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego

Barbara Zezula ................................................................................... 329
Archiwum księgarni i drukarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie w świetle spuścizny Tadeusza Turkowskiego ze
zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Krzysztof Chachaj ............................................................................... 357
Publikacje wileńskich firm wydawniczych z lat 1800–1939 w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.
Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Barbara Czajkowska ............................................................................ 379
Jakub Gierke – najwybitniejszy zegarmistrz wileński XVII wieku i jego
dzieło w Muzeum Lubelskim

Nota o autorach ................................................................................ 389
Summary .......................................................................................... 393
Santrauka ......................................................................................... 397
Spis ilustracji .......................................................................................401
Indeks osobowy ................................................................................ 409
Indeks geograficzny ........................................................................... 427

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...