mega888 Konkurs historyczny Epizody Niepodległości - Żołnierze Wyklęci

Konkurs historyczny Epizody Niepodległości - Żołnierze Wyklęci

Fundacja Niepodległości ogłasza konkurs historyczny pt. "Epizody Niepodległosci - Żołnierze Wyklęci". Ideą konkursu jest ukazanie Żołnierzy Wykletych poprzez dotarcie i zebranie ralacji od żyjących jeszcze żołnierzy podziemia niepodległościowego oraz ich rodzin, współpracowników itp.

Regulamin konkursu Epizody Niepodległości – Żołnierze Wyklęci

 

 

I Organizator

Fundacja Niepodległości – Lublin

Współpraca – Gimnazjum nr 9 im. H. Dekutowskiego „Zapory” w Lublinie

II. O Patronat Honorowy zwróciliśmy się do:

Prof. Andrzej Kunert – Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Dr Łukasz Kamiński – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty

 

O Patronat medialny zwróciliśmy się do:

TVP Historia, redakcji gazet.

 

III Cele konkursu

Zainteresowanie uczniów historią II wojny światowej i okresu powojennego.

Kształtowanie postaw patriotycznych uczniów polskich szkół.

Zachęcenie do poznawania trudnych dziejów naszej Ojczyzny.

Kształtowanie szacunku wobec dokonań Żołnierzy Wyklętych.

Ochrona przed zapomnieniem wydarzeń i ludzi.

Przedmiotem konkursu jest:

 1. 1.Działalność organizacji podziemia niepodległościowego w końcowym okresie okupacji niemieckiej oraz po wkroczeniu na ziemie polskie wojsk sowieckich.
 2. 2.Represje stosowane przez NKWD i UB wobec Żołnierzy Wyklętych.
 3. 3.Wpływ postaw, losów i walk Żołnierzy Wyklętych na stosunek społeczeństwa polskiego wobec władz PRL.

Zakres czasowy tematyki konkursu zawiera się pomiędzy wkroczeniem na ziemie polskie armii sowieckiej (końcowy okres okupacji niemieckiej – 1944/45), a rokiem 1989. Interesującymi wątkami powinno być nie tylko przedstawienie walki zbrojnej Żołnierzy Wyklętych, ale także ich losów po opuszczenia więzienia, kiedy swoją postawą a nawet poprzez samą obecność w społeczności lokalnej, dawali dowód swojego przywiązania do wartości, narodowych, w tym do miłości ojczyzny. Organizatorzy oczekują, że uczestnicy Konkursu przeprowadzą wywiady, rozmowy z żyjącymi jeszcze Żołnierzami Wyklętymi lub osobami, które z nimi współpracowały, żywiły ich, dawały im schronienie w domu, zdobywały informacje, ostrzegały itp. Chcielibyśmy, aby prace wykazały losy tych wszystkich osób, zaangażowanych w walce o niepodległość Polski w latach tzw. stabilizacji, czyli w okresie rządów Gomułki i Gierka. Bardzo często wiele osób, które nie zgadzały się na dominację komunistów w PRL (a także ich komunistycznych współpracowników), odwoływało się do podziemia niepodległościowego, które działało zarówno przeciwko Niemcom, jak i Sowietom. Obszar działania podziemia polskiego obejmował Kresy RP oraz obszar Polski w obecnych granicach.

 

IV Zasady konkursu

Konkurs jest skierowany do uczniów wszystkich typów szkół (podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych), uczestników zajęć w domach kultury, świetlicach środowiskowych działających w Polsce oraz uczniów szkół z zagranicy, którzy czują się Polakami (zgodnie z odpowiednimi kategoriami wiekowymi wymienionymi poniżej).

Zadania dla poszczególnych grup wiekowych:

 1. 1.Szkoły podstawowe (7-13 lat):
  1. praca plastyczna do formatu A-3 (technika: dowolna, np. obraz, rysunek, komiksitp.),
  2. lub inne opracowanie (np. album, kronika, wywiad, pamiętnik itp. nie więcej niż 10 stron).

 

2.Gimnazja (14-16 lat): zapis wspomnień (wywiad, pamiętnik, reportaż lub inne)formie tekstu drukowanego, zapisu multimedialnego (dźwiękowego, filmowego) lub innych.
3.
Szkoły ponad gimnazjalne (16-20 lat): zapis wspomnień (wywiad, pamiętnik, fotografia, reportaż lub inne) w formie tekstu drukowanego, zapisu multimedialnego (dźwiękowego, filmowego) lub innych.

 V Wymogi formalne:

 1. 1.Prace przesyłane na Konkurs nie mogą być pracami zgłaszanymi do innych konkursów tego typu.
 2. 2.Dopuszcza się prace wykonane przez 2 uczniów.
 3. 3. Jeśli uczniowie – uczestnicy konkursu należą do różnych grup wiekowych, ich praca zostanie zakwalifikowana do kategorii wiekowej starszego z nich.
 4. 4.Dopuszcza się prace o objętości do 15 stron znormalizowanego tekstu formatu A4. Dodatkowo mogą one zawierać aneksy: np. zdjęcia, kserokopie dokumentów, szkice, obrazy, mapy, itp.
 5. 5.Fotografie, dokumenty przyjmowane są w formie kopii (skan, ksero, forma elektroniczna).
 6. 6.W przypadku dostarczenia wspomnień, relacji uczestników wydarzeń, należy zamieścić dane identyfikacyjne osoby (imię, nazwisko, pseudonimy, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania). W przypadku braku zgody osoby (respondenta) prosimy o zamieszczenie inicjałów.
 7. 7.Do prac konkursowych należy dołączyć:
  1. a.Kartę uczestnika konkursu (załącznik nr 1),
  2. b.Zgodę pełnoletniego autora, ewentualnie rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku uczestników niepełnoletnich na bezpłatne wykorzystanie pracy w druku, publikacje internetowe, ogłoszenie wyników konkursu, wyeksponowanie w innych miejscachpodaniem danych osobowych autora w celu popularyzacji konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (załącznik nr 2A lub 2B).
 8. 8.Prace przesyłane są za pośrednictwem szkół, placówek, o których mowa w pkt. III, lub indywidualnie. Z każdej szkoły może brać udział dowolna liczba uczestników.
 9. 9. Prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu i pozostaną w zbiorach organizatora Konkursu.
 10. 10.Organizatorzy dopuszczają możliwość skatalogowania prac i rozpowszechniania ichróżnych formach w całości lub fragmentach.

 

VI Termin nadsyłania prac

Prace należy dostarczyć na adres: Fundacja Niepodległości, ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin (z dopiskiem „Konkurs historyczny”) do dnia 31 grudnia 2012 r. (w przypadku przesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego).

 

VII Rozstrzygnięcie konkursu

 1. 1.Prace będą oceniane przez komisję powołaną przez organizatorów.
 2. 2.Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, poprawność merytoryczna, stylistyczna i ortograficzna, oryginalność ujęcia tematu.
 3. 3.Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni, a prace - w miarę możliwości - zostaną opublikowane.
 4. 4.Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.
 5. 5.Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej, przekazane mediom (do dnia 1 marca 2013 r.), a laureaci wraz z opiekunami za pośrednictwem szkół, placówek wymienionych w pkt. III, lub indywidualnie zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień.

 

VIII Nagrody

1. Aparaty fotograficzne (cyfrowe)

2. Programy komputerowe (edukacyjne)

3. Drukarki

4. Sztalugi, zestaw farb i pędzli

5. Odtwarzacze MP3-MP4

6. Książki historyczne

Nagrody dla szkół: Najliczniej reprezentowane szkoły (jedna w każdej kategorii szkół) otrzymają upominki.

Inne nagrody i wyróżnienia:

Uczestnicy Konkursu, ich opiekunowie oraz szkoły otrzymają okolicznościowe dyplomy.

W przypadku publikacji pokonkursowej wydawnictwo to zostanie przekazane wszystkim szkołom biorącym udział w Konkursie.

Komisja oceniająca będzie brała pod uwagę samodzielność wykonania pracy (dyskwalifikacja prac „ściągniętych” z internetu), staranność, innowacyjność, jakość i liczbę relacji uzyskanych od Żołnierzy Wyklętych, ich rodzin, współpracowników itp.

IX Uwagi końcowe

Zapraszamy do współpracy samorządy wszystkich szczebli jako Członków Wspierających.

Deklarację Członka Wspierającego Konkurs samorządy powiatowe/gminne przesyłają

na adres organizatora Konkursu do dnia 30 września 2012 r. (załącznik nr 3).

Członek Wspierający zobowiązuje się do rozpropagowania Konkursu, na terenie swojej działalności.

Członkowie Wspierający mogą ufundować nagrody dla uczestników z własnego terenu. Jeśli Członkowie Wspierający Konkurs zechcą nagrodzić uczestników ze swojego terenu, nagrody zostaną wręczone przez przedstawiciela Członka Wspierającego podczas rozdania nagród konkursowych.

Rozdanie nagród odbędzie się nie później niż 15 marca 2013 r.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

Organizator będzie starał się zainteresować media pracami konkursowymi w celu ich częściowej publikacji na łamach czasopism, na antenie radia i telewizji.

Informacje na temat Konkursu udzielane są przez:

1. Piotr Gawryszczak – koordynator Konkursu, tel. 693 910 883

Info: www.fundacja-niepodleglosci.pl;

Adresy e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2 Pulk Strzelcow Konnych
2 Pułk Strzelców Konnych 
- lekcja historii

2 Pulk Strzelcow Konnych
partner medialny

FE PL na jasne tlo 240

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŁA UHONOROWANA NAGRODĄ
XXV FORUM EKONOMICZNEGO
W KRYNICY

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(2014)Logo sklepNagroda Prezydenta RP 200GEHBohater NKDrok zolnierzy wykletych

 

Logo RZT

 

300x600 tlo 

raze z ulraina logo3

YouTube logo full color

logoCK

Adam Plakat 1 proc 2018 FB 300x300

PROSIMY O WSPARCIE 1%
DLA CHOREGO DZIECKA
NASZYCH PRZYJACIÓŁ
KRS: 0000037904
CEL: 14622 ADAM WACHOWICZ

Dzięki za pomoc!
Może się przydamy dziecku...